Wednesday, 25 June 2014

Malaysia-Ad | 20% Discount on Selected Titles by LexisNexis at Bar Council Bookshop

Ad | 20% Discount on Selected Titles by LexisNexis at Bar Council Bookshop


If this email does not display correctly, please click here to view the content online.


This is an advertisement. If you would like to know more about Bar Council's advertising options, please contact us by email at advertise@malaysianbar.org.my.


--
-- 

Malaysia-Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014 | Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan Pembayaran Deposit Rayuan

Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014 | Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan Pembayaran Deposit Rayuan


___________________________________________________________________________________________________________________

Circular No 126/2014
Dated 24 June 2014
To Members of the Malaysian Bar
Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014
Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan Pembayaran Deposit Rayuan
The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Datuk Azimah bt Omar, has extended to us a copy of Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014, dated 19 June 2014, entitled "Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan Pembayaran Deposit Rayuan".
Please be informed that Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014 will take effect from 1 July 2014 (Tuesday).

The relevant portion of Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014 is reproduced below, and a copy of it is attached for your reference.
Thank you.
Richard Wee Thiam Seng
Secretary
Malaysian Bar
________________________________________________________________________________________________________________
Tarikh: 19 Jun 2014
ARAHAN AMALAN BIL. 3 TAHUN 2014
PEMPROSESAN RAYUAN KES-KES SIVIL DARI MAHKAMAH RENDAH KE MAHKAMAH TINGGI DAN PEMBAYARAN DEPOSIT RAYUAN
Sepertimana semua sedia maklum bahawa deposit adalah merupakan pra syarat kepada mana-mana rayuan sivil, maka bagi tujuan memastikan deposit dibayar bagi setiap notis rayuan yang difailkan untuk kes-kes sivil sama ada dalam perbicaraan penuh atau permohonan interlokutori, arahan berikut hendaklah dipatuhi:-
  1. Notis rayuan boleh difailkan di kaunter atau secara e-filing (bagi lokasi-lokasi yang mempunyai perkhidmatan e-filing) ataupun melalui faksimili;
  2. Notis rayuan akan hanya diproses setelah perayu menjelaskan bayaran deposit; dan
  3. Bayaran deposit rayuan hendaklah dibuat dalam tempoh rayuan (appeal period) sepertimana yang diperuntukkan di bawah Aturan 55 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012.
  4. Jumlah bayaran deposit bagi rayuan permohonan Interlokutori adalah sama seperti rayuan perbicaraan penuh iaitu sebanyak RM1000.00.
2.    Arahan ini berkuatkuasa 1 Julai 2014.
This circular and the attachment may also be accessed here.
--
-- 

Malaysia-Accountant's Report 2013

Accountant's Report 2013


​___________________________________________________________________________________________________________________

Please scroll down to view a Bahasa Malaysia translation of this circular.
Sila lihat di bawah untuk terjemahan pekeliling ini dalam Bahasa Malaysia.
Circular No 125/2014
Dated 24 June 2014
To Members of the Malaysian Bar
Accountant's Report 2013
Pursuant to section 79 of the Legal Profession Act 1976, sole proprietors or partners are required to submit the Accountant's Report 2013 in respect of the client accounts maintained during the year 2013 for the issuance of Sijil Annual 2015, unless exempted pursuant to rule 6 of the Accountant's Report Rules 1990.
Bar Council strongly recommends that Members instruct their accountants to conduct an audit of their client accounts and prepare the Accountant's Report for the year 2013, in conjunction with the preparation of tax returns for submission to the Inland Revenue Board.
Rule 7.01(2) of the Rules and Rulings of the Bar Council Malaysia provides that the Accountant's Report for every office maintained by a law firm is required to be submitted.  The content and format of the Accountant's Report are prescribed under the Accountant's Report Rules 1990.
Please ensure the Accountant's Report contains the following:
(1) Details of all partners during the accounting period of 2013 and the dates in which any partner joined or left the firm;
(2) Client accounts maintained by the office, including the dates in which any client account was newly opened or closed;
(3) The two review dates selected by the accountant;
(4) Particulars and signature of the accountant, and date of the Accountant's Report; and
(5) If the client account(s) of any office has been opened or closed during the year of 2013, kindly ensure that the details of the same are provided in the Accountant's Report.

We seek your kind cooperation to ensure that the Accountant's Report 2013 is delivered to us as soon as possible.
Should you have any enquiries, please contact Nur Atiqah bt Muhammad Mahfol of the Membership Department by telephone at 03-2050 2170, or by email at membership@malaysianbar.org.my.
Thank you.
Richard Wee Thiam Seng 
Secretary
Malaysian Bar
_______________________________________________________________________________________________________________
Pekeliling No 125/2014
Tarikh 24 Jun 2014

Kepada Ahli-Ahli Bar Malaysia

Laporan Akauntan 2013
Menurut seksyen 79 Akta Profesion Undang-Undang 1976, setiap peguam bela dan peguam cara yang menjalankan amalan bagi pihaknya sendiri atau secara perkongsian hendaklah menyerahkan Laporan Akauntan 2013 berhubung dengan akaun pelanggan yang diselenggarakan pada tahun 2013 bagi tujuan pengeluaran Sijil Tahunan 2015, melainkan jika dikecualikan menurut kaedah 6 Kaedah-Kaedah Laporan Akauntan 1990.
Majlis Peguam amat mengesyorkan agar Ahli-Ahli mengarahkan akauntan masing-masing untuk mengaudit akaun pelanggan mereka dan menyediakan Laporan Akauntan bagi tahun 2013 sempena dengan penyediaan penyata cukai untuk dikemukakan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Peraturan 7.01(2) Kaedah dan Arahan Majlis Peguam Malaysia (Rules and Rulings of the Bar Council Malaysia) menyatakan bahawa Laporan Akauntan bagi setiap pejabat yang diselenggarakan oleh sesebuah firma undang-undang perlu diserahkan.  Kandungan dan format Laporan Akauntan adalah seperti yang ditetapkan dalam Kaedah-Kaedah Laporan Akauntan 1990.
Sila pastikan Laporan Akauntan tersebut mengandungi perkara-perkara berikut:
(1) Butiran semua rakan kongsi bagi tempoh perakaunan tahun 2013 dan tarikh di mana sebarang rakan kongsi menyertai atau meninggalkan firma;
(2) Akaun pelanggan yang diselenggarakan oleh pejabat tersebut, termasuk tarikh akaun pelanggan baharu dibuka atau ditutup;
(3) Dua tarikh semakan yang dipilih oleh akauntan;
(4) Butiran dan tandatangan akauntan, serta tarikh Laporan Akauntan; dan
(5) Sekiranya akaun pelanggan telah dibuka atau ditutup pada tahun 2013 bagi mana-mana pejabat, sila pastikan butiran yang sama dinyatakan di dalam Laporan Akauntan tersebut.

Kami memohon kerjasama anda untuk memastikan Laporan Akauntan 2013 dihantar kepada kami secepat mungkin.
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Nur Atiqah bt Muhammad Mahfol di Bahagian Keahlian melalui talian 03-2050 2170, atau melalui emel di membership@malaysianbar.org.my.

Terima kasih.

Richard Wee Thiam Seng
Setiausaha
Bar Malaysia

If you are a registered user of the Malaysian Bar website, you may click here to access this circular.--
-- 

Malaysia-Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2014 | Writ Penyitaan dan Penjualan

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2014 | Writ Penyitaan dan Penjualan

​____________________________________________________________________________________________________________________

Circular No 124/2014
Dated 23 June 2014

To Members of the Malaysian Bar

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2014
Writ Penyitaan dan Penjualan — Permohonan Pelaksanaan Writ di Luar Bidangkuasa Mahkamah di mana Writ Difailkan
The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Datuk Azimah bt Omar, has extended to us a copy of Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2014, dated 19 June 2014, entitled "Writ Penyitaan dan Penjualan — Permohonan Pelaksanaan Writ di Luar Bidangkuasa Mahkamah di mana Writ Difailkan".
Please be informed that Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2014 will take effect from 1 July 2014 (Tuesday).

The relevant portion of Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2014 is reproduced below, and a copy of it is attached for your reference.

Thank you.

Richard Wee Thiam Seng
Secretary
Malaysian Bar
_______________________________________________________________________________________________________________

Tarikh: 19 Jun 2014
PEKELILING KETUA PENDAFTAR BIL. 1 TAHUN 2014
WRIT PENYITAAN DAN PENJUALAN – PERMOHONAN PELAKSANAAN WRIT DI LUAR BIDANGKUASA MAHKAMAH DI MANA WRIT DIFAILKAN
Bagi tujuan keseragaman dan mengelakkan kesilapan di dalam pengiraan jumlah kes-kes berkaitan writ pelaksanaan di Mahkamah, arahan berikut hendaklah dipatuhi:-
  1. Apabila sesuatu writ penyitaan dan pelaksanaan difailkan dan sekiranya terdapat permohonan untuk pelaksanaan di luar bidang kuasa mahkamah di mana writ itu difailkan, maka mahkamah tersebut hendaklah menghantar sesalinan writ pelaksanaan itu kepada Mahkamah yang akan melaksanakan writ pelaksanaan tersebut melalui e-mel atau secara pos berdaftar (yang mana berkenaan);
  1. Mahkamah yang akan melaksanakan pelaksanaan writ tersebut hendaklah membuka fail baru dan memberikan nombor pendaftaran dengan kod yang baru seperti berikut:-
MAHKAMAH
                 KOD                
PERIHAL
Mahkamah Sesyen
56WSL-01-1/2014
WSL-Writ Pelaksanaan Penyitaan dan Penjualan dari Luar Bidangkuasa
Mahkamah Majistret
76WSL-02-1/2014
WSL-Writ Pelaksanaan Penyitaan dan Penjualan dari Luar Bidangkuasa
  1. Setelah proses pelaksanaan selesai, Mahkamah yang melaksanakan hendaklah memaklumkan status writ tersebut hendaklah memaklumkan statusnya kepada Mahkamah asal bagi tujuan rekod dan statistik. Mahkamah yang melaksanakan pelaksanaan tidak boleh mengambil kira kes tersebut di dalam statistiknya bagi mengelakkan pengiraan dua kali.
2.   Arahan amalan ini berkuat kuasa mulai 1 Julai 2014.
This circular and the attachment may also be accessed here.
--
-- 

Malaysia-Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2014

​________________________________________________________________________________________________________________

Circular No 127/2014
Dated 24 June 2014
To Members of the Malaysian Bar
Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2014
Pemfailan Perakuan oleh Peguam Plaintif bagi Tuntutan Harta Tak Alih atas Kegagalan Defendan Memasukkan Kehadiran di bawah Aturan 13 Kaedah 4(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012
The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Datuk Azimah bt Omar, has extended to us a copy of Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2014, dated 19 June 2014, entitled "Pemfailan Perakuan oleh Peguam Plaintif bagi Tuntutan Harta Tak Alih atas Kegagalan Defendan Memasukkan Kehadiran di bawah Aturan 13 Kaedah 4(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012".  
Please be informed that Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2014 will take effect from 1 July 2014 (Tuesday).
The relevant portion of Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2014 is reproduced below, and a copy of it is attached for your reference.

Thank you.
Richard Wee Thiam Seng
Secretary
Malaysian Bar
________________________________________________________________________________________________________________
Tarikh: 19 Jun 2014
ARAHAN AMALAN BIL. 4 TAHUN 2014
PEMFAILAN PERAKUAN OLEH PEGUAM PLAINTIF BAGI TUNTUTAN HARTA TAK ALIH ATAS KEGAGALAN DEFENDAN MEMASUKKAN KEHADIRAN DI BAWAH ATURAN 13 KAEDAH 4(1) KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH 2012
Timbul kekeliruan berkenaan fi yang patut dikenakan bagi pemfailan perakuan oleh peguam plaintif bagi tuntutan harta tak alih atas kegagalan defendan memasukkan kehadiran di bawah Aturan 13 Kaedah 4(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012, iaitu sama ada peguam plaintif perlu membayar fi pemfailan dan pemeteraian perakuan tersebut.
2. Bagi tujuan penyeragaman dan memudahkan urusan peguam plaintif untuk memfailkan perakuan tersebut, fi yang perlu dibayar adalah RM16.00 sahaja seperti di Butiran 62, Lampiran B1 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012.
3. Arahan ini berkuatkuasa mulai 1 Julai 2014.
This circular and the attachment may also be accessed here.
--
-- 

Malaysia-Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014 | Bayaran Pemfailan bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah

Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014 | Bayaran Pemfailan bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah

​___________________________________________________________________________________________________________________

Circular No 128/2014
Dated 24 June 2014
To Members of the Malaysian Bar
Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014
Bayaran Pemfailan bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah
The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Datuk Azimah bt Omar, has extended to us a copy of Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014, dated 19 June 2014, entitled "Bayaran Pemfailan bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah".

Please be informed that Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014 will take effect from 1 July 2014 (Tuesday).
The relevant portion of Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014 is reproduced below, and a copy of it is attached for your reference.
Thank you.
Richard Wee Thiam Seng
Secretary
Malaysian Bar
________________________________________________________________________________________________________________
Tarikh: 19 Jun 2014
ARAHAN AMALAN BIL. 5 TAHUN 2014
BAYARAN PEMFAILAN BAGI PENGHAKIMAN INGKAR DIPINDA OLEH MAHKAMAH
Bagi tujuan penyeragaman dan melicinkan urusan pemfailan Penghakiman Ingkar yang dipinda oleh mahkamah, arahan-arahan berikut hendaklah dipatuhi:-
  1. Apabila suatu Penghakiman Ingkar yang difailkan bersama fi yang mencukupi dan mahkamah mendapati terdapat pindaan perlu dibuat ke atasnya, maka mahkamah hendaklah memulangkan Penghakiman Ingkar tersebut kepada peguam. Apabila Penghakiman Ingkar terpinda difailkan, fi pemfailan yang baru hendaklah dibayar bagi pemfailan Penghakiman Ingkar tersebut. Pemindahan mana-mana fi yang dibayar tidaklah dibenarkan.
2.        Arahan ini berkuatkuasa mulai 1 Julai 2014.
This circular and the attachment may also be accessed here.
--
-- 

Proview eBook Bi-Weekly Offer - Get your copy at 20% off!

Proview eBook Bi-Weekly Offer - Get your copy at 20% off! ...